Parkering i Skogalund

Ang. parkering och parkeringsböter i Skogalunds villaområde

I maj 2019 slöt kommunen ett avtal gällande parkeringsövervakning i Nacka, med Nokas Security AB. Med anledning av ett antal utfärdade böter i vissa fall felaktiga sådana, har Skogalunds Villaägareförening ifrågasatt kommunens skäl till bötesfällande inom området, då vi inte ser att det finns problem med parkeringen.

Kommunens definition av det område som utgör väg är att i Nacka är det vägens beläggning som avgör vad som är väg. De ”grusremsor” som finns mot angränsande villatomter utanför den asfalterade ytan benämns nu terräng.

Vägarna i vårt område var från början (1930-talet) grusade. Efter senare asfaltering finns de ursprungliga ”grusvägarna” kvar på vardera sidan om asfaltbeläggningen. På dessa vägytor har ogräs etablerat sig i olika omfattning. Parkering på ”grusvägsdelen” som inte kompletterats med asfalt betraktas nu av kommunen som överträdelse och bötfälls med 1.000 kr. Parkerade fordons samtliga hjul måste stå på asfaltbeläggningen för att inte bötfällas.

Enligt Trafikförordningen ska fordon stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt. Kommunen säger att boende i Skogalund har klagat på vissa parkeringar. P-vakt har i dessa fall skickats ut för bötfällning av de fordon som inte ställts på asfaltbeläggningen eller som står mot trafikriktningen.

En bötfälld Skogalundare har haft möte med kommunens handläggare av parkeringsärendena tillsammans med en P- vakt. Med var också undertecknad, som får representera styrelsen i parkeringsärendena. Kommunens representant sade sig förstå våra problem med den nya tillämpningen av reglerna, men meddelar att de måste följas.

Enligt kommunen är bilen på bilden parkerad i terräng men hindrar inte trafiken.

Vi har ställt några frågor till kommunen och bett dem förtydliga var i Skogalund som problem med parkering har upptäckts och bekräfta om Nacka kommuns definition av väg även i fortsättning ska gälla med bötesfällning som konsekvens för de som står på ”grusremsan”.

Det är tills vidare viktigt att vi boende, våra gäster och hantverkare följer de av Nacka kommun tillämpade reglerna. Kommunen har förvarnat om att de kommer göra tätare kontroller under en tid, oklart när de börjar och avslutas. Lika viktigt är också att man inte hindrar förbifart.

Till er grannar som tycker att någon parkerar på ett sätt som stör och påverkar negativt så rekommenderar vi att ni pratar med den personen.

Skogalund 2020-01-23

För Skogalunds Villaägareförening

Nils Bremberg

(Läs mer på kommunens hemsida om aktuella parkeringsregler. )