Stadgar

STADGAR

§1 Namn

Föreningens namn är Skogalunds Villaägareförening

§2 Ändamål   

Föreningen skall bevaka medlemmarnas gemensamma intressen, främja trivsel samt ha tillsyn över mark för allmänt bruk inom Skogalund.

§3 Medlemskap 

Den som äger en villa i Skogalund och förbinder sig att följa dessa stadgar, kan vara medlem i föreningen. Medlemskapet följer fastigheten och endast ett medlemskap gäller per fastighet.

§4 Organisation  

Föreningens organ är föreningsmöte, styrelse. Ordinarie föreningsmöte hålls årligen under april eller maj. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorn finner skäl till det, samt om minst tjugo medlemmar skriftligen begär det och anger de frågor som skall behandlas.

Kallelse till föreningsmöte skall ske minst tio dagar före mötet och innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på mötet.

§5 Säte och Räkenskapsår    

Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun. Räkenskapsår är kalenderår.

§6 Styrelse 

Styrelsen skall ha högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter, som alla skall vara bosatta i Skogalund.

Mandattiden är ett år för ordföranden och två år för övriga ledamöter. Halva antalet ledamöter utses växelvis vid varje ordinarie föreningsmöte. Styrelsen utser firmatecknare inom sig.

§7 Styrelsens uppgifter    

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter, ombesörjer att räkenskaper förs samt upprättar årsbokslut. Räkenskaper mm skall senast under februari månad överlämnas till revisorn för granskning.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst

§8 Revisor  

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas en revisor och en suppleant. De skall vara bosatta i Skogalund och väljs för ett år.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie föreningsmöte.

§9 Föreningsmöte      

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av mötesordförande
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Val av två justeringsmän
  5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse och revisor samt suppleant
  8. Fastställelse av årsavgift
  9. Övriga i kallelsen upptagna frågor
  10. Övriga ärenden

§10 Rösträtt     

Varje medlem, som har betalat årsavgift, har vid föreningsmöte en röst. Medlem får representeras genom ombud som skall vara bosatt i Skogalund. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Omröstning avgörs genom enkel majoritet, utom i fall som avses i §12 och §13. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§11 Årsavgift       

Årsavgift fastställs årligen av föreningsmöte. Medlem som inte senast vid mötet har erlagt årsavgift saknar rösträtt. Den som under två år i följd inte har betalat årsavgift är utesluten ur föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej.

§12 Stadgeändring  

Ändring av stadgarna kan ske på förslag av styrelsen eller genom medlemmars skriftliga förslag till styrelsen. Ändringsförslaget och i förekommande fall styrelsens yttrande över detta skall biläggas kallelse till föreningsmöte.

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Beslutet skall vid det sista föreningsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstade. Kallelse till det sista mötet får inte ske innan det första föreningsmötet har hållits.

§13 Upplösning   

Beslut om upplösning av föreningen fattas på sätt som anges för stadgeändring. På det sista föreningsmötet skall beslut också fattas om vad som skall ske med föreningens återstående tillgångar sedan alla skulder har betalats. Beslutet skall fullfölja föreningens ändamål och får inte innebära utskiftning av medel till medlemmarna.

Du kan ladda ned stadgar som Word här:
Stadgar Skogalunds Villaägareförening