Stadgar

§1 Namn

Föreningens namn är Skogalunds Villaägareförening

§2 Ändamål

Föreningen ska främja trivsel, skapa möjlighet för gemensamma aktiviteter, bevaka medlemmarnas intresse, samt ha tillsyn över mark för allmänt bruk inom Skogalund.

§3 Medlemskap

Den som äger en villa i Skogalund och förbinder sig att följa dessa stadgar, kan vara medlem i föreningen. Medlemskapet följer fastigheten och endast ett medlemskap gäller per fastighet.

§4 Organisation

Föreningens organ är föreningsmöte, styrelse. Ordinarie föreningsmöte hålls årligen under april eller maj. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen eller revisorn finner skäl till det, samt om minst tjugo medlemmar skriftligen begär det och anger de frågor som skall behandlas. Kallelse till föreningsmöte ska ske minst tio dagar före mötet och innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas på mötet.

§5 Säte och räkenskapsår

Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun. Räkenskapsår är kalenderår.

§6 Styrelsen

Styrelsen ska ha högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter, som alla ska vara bosatta i Skogalund. Styrelsen utser ordförande, kassör och firmatecknare inom sig. Målsättningen är att byta ut styrelseledamöter på ett sätt så att kontinuiteten bibehålls.

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter, ombesörjer att räkenskaper förs samt upprättar årsbokslut. Räkenskaper mm ska senast under mars månad överlämnas till revisorn för granskning. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den för mötet utsedde ordföranden utslagsröst.

§8 Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas en revisor och en suppleant. De ska vara bosatta i Skogalund och väljs för ett år. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie föreningsmöte.

§9 Valberedning

Valberedningen ska bestå av två ledamöter varav en är sammankallande. Bägge ska vara boende i Skogalund. Valberedningens uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

§10 Föreningsmöte

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare och två justeringspersoner
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
8. Val av revisor och revisorssuppleant
9. Val av valberedning.
10. Fastställelse av årsavgift
11. Utseende av ansvarig/a för årets aktiviteter
12. Övriga i kallelsen upptagna frågor
13. Övriga ärenden

§11 Rösträtt

Varje medlem, som har betalat årsavgift, har vid föreningsmöte en röst. Medlem får representeras genom ombud som ska vara bosatt i Skogalund. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Omröstning avgörs genom enkel majoritet, utom i fall som avses i §12 och §13. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§12 Årsavgift

Årsavgift fastställs årligen av föreningsmöte. Medlem som inte senast vid mötet har erlagt årsavgift saknar rösträtt.

§13 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske på förslag av styrelsen eller genom medlemmars skriftliga förslag till styrelsen. Ändringsförslaget och i förekommande fall styrelsens yttrande över detta ska biläggas kallelse till föreningsmöte. Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Beslutet ska vid det sista föreningsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstade. Kallelse till det sista mötet får inte ske innan det första föreningsmötet har hållits.

§14 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas på sätt som anges för stadgeändring. På det sista föreningsmötet ska beslut också fattas om vad som skall ske med föreningens återstående tillgångar sedan alla skulder har betalats. Beslutet ska fullfölja föreningens ändamål och får inte innebära utskiftning av medel till medlemmarna.

Skogalund, Nacka den 4 juni 2020